Romancing SaGa 3

Audio / SPC / BRR

SPC ASM Log

$C6/0515 BF C6 0F C6 LDA $C60FC6,x[$C6:1047] A:0081 X:0081 Y:0020 P:envMxdIzc \
$C6/0519 85 12    STA $12  [$00:1C12]  A:00DC X:0081 Y:0020 P:eNvMxdIzc
$C6/051B BF C7 0F C6 LDA $C60FC7,x[$C6:1048] A:00DC X:0081 Y:0020 P:eNvMxdIzc |
$C6/051F 85 13    STA $13  [$00:1C13]  A:003C X:0081 Y:0020 P:envMxdIzc
$C6/0521 BF C8 0F C6 LDA $C60FC8,x[$C6:1049] A:003C X:0081 Y:0020 P:envMxdIzc /
$C6/0525 85 14    STA $14  [$00:1C14]  A:00CC X:0081 Y:0020 P:eNvMxdIzc

SPC Pointers

Pointer Address Description / Song
76A8CB BA876 Silence
9CA8CB BA89C The Battle - 3FE100
CCB0CB BB0CC Dungeon 1
BDB5CB BB5BD Victory
3BB9CB BB93B Silence?
3DBDCB BBD3D JUlian's Theme
BCBFCB BBFBC Ranch of the Holy King
CAC2CB BC2CA The Devil Kings Castle
86C5CB BC586 Abyss' Gate
E2C7CB BC7E2 Fortress of Fire
95C9CB BC995 Defeated
4BCBCB BCB4B Benny's Nest
F9CFCB BCFF9 Sailing
32D2CB BD232 Monica's Theme
95D5CB BD595 Grieve
0DD7CB BD70D ?
07DBCB BDB07 Nightmare
28DDCB BDD28 Aurora
B0DECB BDEB0 Fairy Town
0FE1CB BE10F ?
73E4CB BE473 Dungeon 2
0CE6CB BE60C Boundaries
9FE8CB BE89F The Last Journey
D5EACB BEAD5 Ice Lake
AEECCB BECAE Operation: Pet Retrieval
37F0CB BF037 ?
23F6CB BF623 The Last Battle
1005CC C0510 Tower of the Holy King
D208CC C08D2 Rusukata
660BCC C0B66 On with the Bangard! (Part 1)
790DCC C0D79 Four Noble Devils
631BCC C1B63 ?
921FCC C1F92 Leonid's Castle
8D21CC C218D
8926CC C2689
8E27CC C278E
E729CC C29E7
422BCC C2B42
BD2DCC C2DBD
F532CC C32F5
6136CC C3661
A238CC C38A2
7B39CC C397B
DC3CCC C3CDC The SaGa Continues
9C43CC C439C
8248CC C4882
EA4ACC C4AEA
E24BCC C4BE2 Celebration March
4E4FCC C4F4E
3150CC C5031
5553CC C5355
D054CC C54D0
1A55CC C551A
2457CC C5724
8758CC C5887
EC59CC C59EC
275ECC C5E27
5561CC C6155
5365CC C6553
7569CC C6975
FD69CC C69FD
D16BCC C6BD1
8E6CCC C6C8E
FF6FCC C6FFF
AB75CC C75AB
F677CC C77F6
A47ECC C7EA4
7181CC C8171
AD88CC C88AD
5589CC C8955
8F8ACC C8A8F
5E90CC C90E5
2A92CC C922A
F398CC C98F3
7E9DCC C9D7E
64A5CC CA564
0BADCC CAD0B
AAADCC CADAA
42AECC CAE42
E0B0CC CB0E0
63B1CC CB163
34B2CC CB234
7FB2CC CB27F Professor's Theme
C0B5CC CB5C0 Ruin of the Crystal
94B7CC CB794
58B8CC CB858
BBBBCC CBBBB
C0C7CC CC7C0
11C8CC CC811
9ACBCC CCB9A
47CFCC CCF47
95E1CC CE195

BRR

BRR ASM Log

$C6/066A BF E4 0C C6 LDA $C60CE4,x[$C6:0D5C] A:0078 X:0078 Y:0000 P:envMxdIzc \
$C6/066E 85 12    STA $12  [$00:1C12]  A:0004 X:0078 Y:0000 P:envMxdIzc
$C6/0670 BF E5 0C C6 LDA $C60CE5,x[$C6:0D5D] A:0004 X:0078 Y:0000 P:envMxdIzc |
$C6/0674 85 13    STA $13  [$00:1C13]  A:00C9 X:0078 Y:0000 P:eNvMxdIzc
$C6/0676 BF E6 0C C6 LDA $C60CE6,x[$C6:0D5E] A:00C9 X:0078 Y:0000 P:eNvMxdIzc /
$C6/067A 85 14    STA $14  [$00:1C14]  A:00C8 X:0078 Y:0000 P:eNvMxdIzc

BRR Pointers

Pointer Address Description / Sound
6BAAC6 6aa6b
A1B8C6 6b8a1
CFBFC6 6bfcf
9BDAC6
DFE0C6
090DC7 70d09
D413C7 713d4 Electric Bass
151DC7 71d15
0F28C7
5736C7
294BC7
885AC7
3462C7
2E6DC7
8D7CC7
DE8AC7
F89FC7
09ACC7
40B3C7
26BFC7
D2C6C7
BEB8C7
BCD5C7
B4EEC7
57FFC7
400CC8
5B1AC8
091DC8
6322C8
B53BC8
A043C8
354AC8
9459C8
F368C8
3379C8
9D83C8
328AC8
6397C8
0CA2C8
06ADC8
04C9C8
D1E5C8
8DFBC8
4C05C9
2B10C9
BB27C9
792FC9
4940C9
D85EC9
C468C9
4778C9
E48EC9
B4A8C9
D9AFC9
5BCFC9
41E8C9
A9EEC9
0306CA
980CCA
7024CA
3C36CA
A04FCA
AB58CA
7077CA
CF86CA
B39BCA
E0A9CA
DBBFCA
0CCDCA
6BDCCA
83E4CA
1AE6CA
42F3CA
A9F7CA
BAFACA
0AFECA
1C0CCB
2E1ACB
482FCB
3C5BCB
8C67CB
877DCB

Information described by JCE3000GT.